Nghị định 15/2021/NĐ-CP đưa ra một số nội dung về ứng dụng mô hình thông tin công trình và các giải pháp công nghệ số

02:27 - 28/11/2022 Lượt xem: 2317

Nghị định 15/2021/NĐ-CP đưa ra một số nội dung về ứng dụng mô hình thông tin công trình và các giải pháp công nghệ số

Nghị định 15/2021/NĐ-CP đã được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành ngày 03/03/2021, quy định chi tiết về một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.
Nghị định có hiệu lực từ ngày ký ban hành và thay thế Nghị định 59/2015/NĐ-CP, Nghị định 42/2017/NĐ-CP, Điều 1, Điều 4, từ Phụ lục I đến Phụ lục IX Nghị định 100/2018/NĐ-CP.
Trong đó, Điều 6 của Nghị định đã đưa ra một số nội dung cụ thể về Ứng dụng mô hình thông tin công trình và các giải pháp công nghệ số, cụ thể như sau:
1. Khuyến khích áp dụng mô hình thông tin công trình (sau đây gọi tắt là BIM), giải pháp công nghệ số trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình. Người quyết định đầu tư quyết định việc áp dụng BIM, giải pháp công nghệ số khi quyết định dự án đầu tư xây dựng.
2. Tệp tin BIM là một thành phần trong hồ sơ thiết kế xây dựng, hồ sơ hoàn thành công trình đối với các dự án, công trình xây dựng áp dụng BIM. Nội dung và mức độ chi tiết của mô hình thông tin công trình thực hiện theo thỏa thuận của các bên có liên quan đến việc ứng dụng BIM trong hợp đồng xây dựng.
3. Thủ tướng Chính phủ quy định lộ trình áp dụng BIM, giải pháp công nghệ số trong hoạt động xây dựng.
         Nguồn: thuvienphapluat.vn
 
Đánh giá ngay